Arbeidstvistmeglere

Arbeidstvistmeglere er forhandlere mellom parter i arbeidsmarkedet som har tvister.

Arbeidstvistmeglere
30. mai 2024 av Meglere.net / Megler-guiden

Begynne med trading nå? Se våre anbefalte handelstjenster.

En tvist er ifølge Wikipedia definert som dette:

Tvistemål er betegnelsen på en rettslig (sivil) tvist mellom private parter, som behandles av en domstol. Med private parter forstås både fysiske og juridiske personer, herunder stat og kommune. Tvistemål reguleres av reglene om sivilprosess, og er domstolenes viktigste oppgave ved siden av straffesaker. Den sentrale loven i Norge som regulerer sivilprosess, er tvisteloven av 2005. Den trådte i kraft 1. januar 2008 og avløste den gamle tvistemålsloven av 1915.

Arbeidstvistmeglere kan bistå ved tvistemål. I starten vil dette ofte innledes ved at det sendes inn en henvendelse til Forliksrådet, en såkalt forliksklage.

Deretter vil Forliksrådet vil behandle saken, og søke å få til et forlik mellom partene. Her kan arbeidstvistmegleren tilby ytterligere hjelp dersom det ikke lykkes å nå frem her, og da kan rådet i visse saker avsi dom, mens det i andre tilfeller vil henvise saken videre til de alminnelige domstoler.

Der forliksrådet ikke kommer frem til noen avgjørelse, eller en av partene er misfornøyd med den avgjørelsen som fattes, kan den parten som ønsker en prøving for de alminnelige domstoler gjøre dette ved å sende inn en stevning til tingretten.

Det er også en god del saker som ikke kan eller må behandles i forliksrådet, og i tilfeller hvor dette ikke gjøres vil stevningen være det første steget i den rettslige prosessen. Stevningen vil også bli sendt til motparten, og denne vil få en passende frist av retten til å innlevere et tilsvar, der han kan gjøre rede for sitt syn på saken. Utforming av denne kan lages av advokat eller arbeidstvistmegleren.

Arbeidstvistmegleren kan bistå i alle oppgaver relatert til tvisten, og kan være en verdifull hjelper som kan bidra med store besparelser dersom tvisten ikke enkelt lar seg løse.

Det vil også normalt bli utvekslet ytterligere prosesskrift mellom partene under saksforberedelsen, der anførsler, bevis som vil bli påberopt og så videre søkes ytterligere klarlagt.Etter at saksforberedelsen er avsluttet vil det normalt bli avholdt hovedforhandling. Denne starter ved at hver av partene, normalt ved sin advokat, kommer med et innledningsforedrag, der sakens fakta blir presentert slik parten ser det. I tillegg vil dokumentbevis o.l. parten vil påberope seg bli fremlagt.

Deretter er det normalt tid for parts- og vitneavhør, samt fremlegging av eventuelle andre bevis i saken. Avslutningsvis vil partenes advokater holde en prosedyre, der de gjør gjeldende sine rettslige anførsler i detaljert grad, fremlegger rettskildemateriale mv. Saken vil deretter bli tatt opp til doms.

Dommen kan normalt ankes til lagmannsretten, men det finnes visse restriksjoner for adgangen til dette der tvistegjenstanden er verdt under 125 000 kroner. Anke til Høyesterett vil vurderes av Høyesteretts ankeutvalg om slipper inn til behandling uavhengig av kravets størrelse.

For at tvister skal slippe inn til behandling i lagmannsretten under verdien og for Høyesterett må saken ha betydning utover den foreliggende sak eller for øvrig ha særlig stor betydning for den ankende part. Når ankemulighetene er utprøvd vil dommen være rettskraftig, og den vil da normalt kunne tvangsfullbyrdes.

Kilder: Wikipedia

Anbefalt handelstjeneste

Anbefales: eToro tilbyr investering i aksjer, trading med CFD-er og forskjellige underliggende aktiva. Populær nettmegler i Norge, med millioner av tradere globalt. Besøk eToro hjemmesiden eller prøv deres gratis demo.

Beste nettmegler? De mest populære norske nettmeglere finner du her Liste over meglere

Hva er en megler

Hva er en megler

En megler bistår i forhandlinger mellom to eller flere parter. Mange har nok tenkt at de kan gjøre jobben selv og dermed unngå en betydelig kostnad, men ofte glemmer man at megleren også er en verdiskaper.